Patronaty medialne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Regulamin udzielania patronatu

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady udzielania patronatu medialnego przez portal www.codozasady.pl.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Portalu – należy przez to rozumieć portal www.codozasady.pl,
  2. Wydawcy – należy przez to rozumieć WiW Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 10,
  3. Organizatorze – należy przez to rozumieć podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lecz posiadającą na mocy ustawy zdolność prawną) ubiegający się o przyznanie patronatu medialnego przez Portal,
  4. Wydarzeniu – należy przez to rozumieć imprezy oraz przedsięwzięcia organizowane przez Organizatora,
  5. Patronacie – należy przez to rozumieć patronat medialny udzielany Organizatorowi przez Portal na zasadach określonych w Regulaminie,
  6. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie Patronatu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Warunkiem formalnym uzyskania Patronatu jest przesłanie Wniosku na adres: komunikacja@wardynski.com.pl najpóźniej na 14 dni przed Wydarzeniem.
 4. Patronatem mogą zostać objęte Wydarzenia charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym, w szczególności o tematyce prawniczej, gospodarczej, społecznej, nowo technologicznej, związanej z administracją publiczną (m.in. w kontekście dostępu obywateli do prawa), promujące dobre praktyki w relacjach międzynarodowych, skierowane do prawników, aplikantów, studentów, osób poszukujących pomocy prawnej, inwestorów, kadry zarządzającej średnich i dużych przedsiębiorstw, działów HR, organizacji pozarządowych.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielania Patronatu bez wskazania przyczyny.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo wycofania już udzielonego Patronatu z ważnych przyczyn.
 7. Patronatem nie będą obejmowane w szczególności Wydarzenia:
  1. naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub normy obyczajowe,
  2. organizowane przez partie polityczne lub służące promocji partii i ugrupowań politycznych.
 8. Organizator otrzyma informację w sprawie udzielenia Patronatu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wpływu Wniosku. O treści decyzji Organizator zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną na dane kontaktowe wskazane we Wniosku.
 9. W przypadku decyzji pozytywnej, Organizator otrzyma drogą mailową informację o możliwych świadczeniach ze strony Portalu w ramach Patronatu.
 10. Objęcie Patronatem danego Wydarzenia przez Portal nie oznacza wsparcia organizacyjnego lub finansowego i nie może stanowić podstawy dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Portalu lub Wydawcy.
 11. Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w informacjach dotyczących Wydarzenia udostępnionych mu przez Organizatora.
 12. Przesłanie Wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Wniosek o udzielenie patronatu – załącznik do Regulaminu udzielania patronatów medialnych przez portal Co do zasady.pl